Compass Premium

In het gratis Compass Dashboard zie je een eerste overzicht van hoe je platform presteert. Je ziet een beperkt aantal datapunten. 

Met Compass Premium, een betaalde upgrade van je bestaande dashboard, kun je elke categorie nader onder de loep nemen. Onderverdeeld in Spotlight, Activatie, Retentie & Engagement, kun je

- Verschillende platformsecties met elkaar vergelijken
- Specifieke tijdschema's instellen
- Toesteltypes selecteren
- Een overzicht krijgen van de best presterende content
- Data exporteren in het door jouw gewenste bestandstype

Hieronder staat het overzicht van alle termen die worden gebruikt voor Compass Premium. Je kunt dit ook vinden via de 'i' in de rechterbovenhoek van het dashboard. 

 

[Compass Premium Terminologie]

Type Term Term Definitie Voorbeeld van gebruik
Product
Compass Compass Het analyse dashboard in Speakap dat Statistieken vervangt. Een admin tool die je een overzicht biedt van je platformanalyses en die je laat zien: hoeveel van je werknemers zich hebben aangemeld, hoeveel er terugkomen en hoe betrokken ze zijn. Compass geeft je een overzicht van je in-app analyses; ontdek hoeveel van je gebruikers zich hebben aangemeld, inloggen en actief zijn op het platform.
Compass Premium Compass Premium De geüpgrade versie van Compass met uitgebreide informatie over vier features: Spotlight, Activatie, Retentie en Betrokkenheid. Compass Premium geeft je een diepgaander inzicht in je gegevens zodat je trends kunt waarnemen, activiteiten in heel je bedrijf kunt vergelijken en geïnformeerde beslissingen kunt nemen. Je kunt ook rapporten genereren die op C-level aangeven hoe betrokken je netwerk werkelijk is.
Functie
Dashboard Dashboard Een gedeelte dat een overzicht biedt van je analyses. Ontdek hoeveel van je gebruikers zich hebben aangemeld, inloggen en actief zijn op het platform. De basisversie van Compass laat je alleen het Dashboard zien. Open het Dashboard om de interactie te zien van je gebruikers met het platform als geheel.
Spotlight Spotlight Een gedeelte dat je een overzicht geeft van de betrokkenheid en activeringsniveaus van je gebruikers, in elk tijdsbestek. Controleer je top performers op Spotlight door de meest betrokken te vergelijken met de minst betrokken, en de meest geactiveerde met de minst geactiveerde.
Activation Activatie Een gedeelte dat het aantal aanmeldingen van gebruikers in je netwerk laat zien. Controleer de mate van activering in groepen van je netwerk en bekijk hoe deze percentages in de loop van de tijd fluctueren. Hieronder valt het bijhouden van de gemiddelde tijd tussen een verzonden uitnodiging en een geactiveerde account. Als je wilt zien hoeveel van je gebruikers de uitnodiging hebben aangenomen en zich hebben aangemeld bij het platform, open je de Activatie-functie. Je kunt deze aantallen ook controleren om het aantal activeringen in de verschillende teams van je bedrijf te bekijken.
Retention Retentie Een gedeelte dat het inlogpercentage van gebruikers in je netwerk aangeeft. Weet of je platform aantrekkelijk is, en maak contact wanneer je gebruikers meestal on-line zijn. Controleer het aantal gebruikers die hun account dagelijks, wekelijks en maandelijks controleren in alle bedrijfsonderdelen en groepen. Open de Retentie- functie om te weten of je gebruikers terug komen naar het platform, en wanneer ze on-line zijn.
Engagement Betrokkenheid Een gedeelte dat de mate van interactie tussen gebruikers in je netwerk aangeeft. Vergelijk gebruikersinteractie en niveau van betrokkenheid. Interacties omvatten likes, commentaren, nieuwe posts, leesbevestigingen, opiniepeilingen en meer. Wees op de hoogte van de mate van interactie van je gebruikers op het platform. De betrokkenheid-functie zal dit benadrukken aangezien het likes, commentaren, nieuwe posts, leesbevestigingen, opiniepeilingen en meer bijhoudt.
Indicator
Activated Accounts Geactiveerde accounts Alle personen in je bedrijf die hun account hebben geactiveerd op je platform. Dit aantal omvat geen personen die niet meer in dienst zijn van jouw bedrijf en die geen toegang meer hebben tot jouw platform. Je geactiveerde accounts zijn de accounts die zich hebben aangemeld nadat ze een uitnodiging hebben ontvangen.
Activation Rate Activeringspercentage Het percentage geactiveerde gebruikers in je netwerk in verhouding tot het aantal uitnodigingen dat je hebt verstuurd. Als je 100 uitgenodigde gebruikers hebt en slecht 80 hebben hun account geactiveerd, is je activeringspercentage 80%.
Active Actief Gebruikers met tenminste één interactie sinds ze hun account hebben geactiveerd. Interacties omvatten likes, commentaren, nieuwe posts, leesbevestigingen, opiniepeilingen en meer. Je actieve gebruikers zijn degenen die zijn ingelogd en interageren met het platform.
Active Accounts Actieve Accounts Totaal aantal accounts met actieve gebruikers in je netwerk die tenminste één interactie hebben gehad met het platform sinds ze hun account hebben geactiveerd. De actieve accounts in de trechter geven gebruikers aan die tenminste één interactie hebben gehad met het platform sinds ze hun account hebben geactiveerd.
Average Session Length Gemiddelde lengte van sessie De gemiddelde tijd die gebruikers op het platform doorbrengen. Een gebruiker logt 's morgens voor 30 minuten in, en 's middags voor 30 minuten. De lengte van de gemiddelde sessie van deze gebruiker is 30 minuten per dag.
Average Time Taken to Activate Account Gemiddelde benodigde tijd om account te activeren De tijd die verloopt tussen een verstuurde uitnodiging en een geactiveerde account. Om te weten hoe snel je team zich op het platform aanmeldt, kijk je naar de gemiddelde tijd die nodig is om het account te activeren.
DAU (Daily Active Users) DAU (Dagelijkse Actieve Gebruikers) Het totaal aantal unieke gebruikers die minstens eenmaal per dag inloggen. Je DAU laat het percentage gebruikers zien die vaker op het platform inloggen.
DAU/TAU DAU/TAU Dagelijkse Actieve Gebruikers/Totaal aantal actieve gebruikers Het percentage van geactiveerde gebruikers met een dagelijkse actieve sessie. De DAU/TAU laat zien of medewerkers op je netwerk die tenminste één interactie hebben gehad, dagelijks naar het platform terugkeren.
Daily Active Users Over Time Dagelijks actieve gebruikers na verloop van tijd Het aantal dagelijks actieve gebruikers in een bepaalde periode. Dit is een grafiek die laat zien hoe vaak ze terugkomen/actief zijn op het platform. Op dinsdag 25 mei vond er met 286 dagelijks actieve gebruikers interactie plaats op het platform. Dat is ongelooflijk; we hebben niet eerder zoveel teamleden op dezelfde dag op het platform gehad. Misschien is dinsdag een goede dag om te posten? Of misschien komt het door de spannende nieuwsflits die is verstuurd.
Engaged Users Betrokken gebruikers Personen die op het platform inloggen en er interactie mee hebben (likes, commentaren, posting, read leesbevestigingen, opiniepeilingen en meer.) Je betrokken gebruikers zijn degenen die vaak interactie hebben met het platform.
Engagement Funnel Engagement funnel Onderverdeling van betrokkenheid. Een overzicht van gebruikersbetrokkenheid onderverdeeld per categorie: totale accounts, geactiveerde accounts, behouden gebruikers en betrokken gebruikers. Hoeveel van je gebruikers die hun account hebben geactiveerd, loggen daarna in en interageren tenslotte met hun collega's? De engagement-funnel vertelt het verhaal.
Engagement Rate Mate van betrokkenheid Het percentage gebruikersinteracties op de verschillende soorten content in het hele platform. Interacties omvatten likes, commentaren, nieuwe posts, leesbevestigingen, opiniepeilingen, etc. De mate van betrokkenheid vermeldt het percentage gebruikers die in je netwerk actief zijn met likes, commentaren, nieuwe posts, leesbevestigingen, opiniepeilingen en meer.
Invited Uitgenodigd Totaal aantal mensen dat is uitgenodigd om hun accounts te activeren. De collega's die je op het platform wil hebben en die e-mails van je hebben ontvangen zijn uitgenodigd.
Least Activated Minst geactiveerd Vergelijk groepen in je netwerk waar minder gebruikers hun account hebben geactiveerd. Van de teamleden in onze zuidelijke winkellocatie hebben weinigen hun account geactiveerd. Misschien moeten we een campagne starten om de minst geactiveerden op het platform te krijgen.
Least Engaged Minst betrokken Vergelijk groepen in je netwerk waarin minder gebruikers actief zijn. Minder teamleden in onze zuidelijke winkellocatie zijn actief op het platform. Misschien moeten we vragen posten om meer interactie met de minst betrokken medewerkers te creëren.
MAU MAU Het totaal aantal unieke gebruikers die minstens één keer per maand inloggen. Degenen die zich hebben aangemeld op het platform en minstens één keer per maand inlogden in je geselecteerde periode vormen je MAU.
Most Activated Vaakst geactiveerd Vergelijk groepen in je netwerk waar meer gebruikers hun account hebben geactiveerd. Veel van onze teamleden in onze primaire winkellocatie hebben hun account geactiveerd, en daar zien we Vaakst geactiveerd. Het lijkt erop dat je campagne resultaat heeft gehad!
Most Engaged Meest betrokken Vergelijk groepen in je netwerk waar meer gebruikers betrokken zijn. Meer teamleden op onze voornaamste winkellocatie zijn betrokken op het platform. We verwachten meer interactie van onze meest betrokken medewerkers wanneer we morgen bedrijfsnieuws posten.
Most Popular Login Time Meest populaire inlogtijd Het tijdvak waarin meestal meer mensen op het platform zijn. Op welk tijdstip loggen de meeste gebruikers in? Laten we een post plaatsen tijdens de meest populaire inlogtijd om resultaat te zien.
Number of Unique User Logins by Time and Date Aantal unieke gebruiker log-ins op tijd en datum Een heatmap die het aantal unieke gebruikers toont die op een specifieke tijd en datum inloggen. Je kunt eenvoudig voor afgelopen donderdag 15u het aantal logins van unieke gebruikers controleren, toen je een nieuwsflits stuurde. Sprak de boodschap voldoende aan? Was het een goede tijd om te posten?
Pending Accounts Niet-geactiveerde accounts Alle personen in je bedrijf die zijn uitgenodigd voor het netwerk maar die hun accounts nog niet hebben geactiveerd. Dit aantal omvat e-mailuitnodigingen, afdrukbare uitnodigingen en SSO-gebruikers. Je hebt de uitnodigingen verstuurd, maar er zijn niet-geactiveerde accounts aangezien niet iedereen zich bij het platform heeft aangemeld.
Retained Users Terugkerende gebruikers Personen in je netwerk die een account hebben gecreëerd en inloggen. Je vaakst terugkerende gebruikers zijn degenen die vaak inloggen.
Retention Funnel Retentietrechter Retentieoverzicht Een overzicht van terugkerende gebruikers per categorie: maandelijks actieve gebruikers, wekelijks actieve gebruikers en dagelijks actieve gebruikers. De retentiefunnel toont het aantal terugkerende gebruikers op maandelijkse, wekelijkse en dagelijkse basis. Je kunt dat gebruiken om de aantrekkingskracht van je platform vast te stellen.
Session Sessie Een groep van gebruikersinteracties met je platform die plaatsvindt in een bepaalde periode. Een sessie kan meerdere paginaweergaves inhouden. Een gebruiker die 's morgens 30 minuten inlogt en posts liket, en 's middags 2 minuten om een update te posten. Die gebruiker had een sessie in de ochtend en een in de middag.
TAU (Total Active Users) TAU (Totaal aantal actieve gebruikers) Het totaal aantal actieve gebruikers in je netwerk met tenminste één interactie op het platform sinds ze hun account hebben geactiveerd. Degenen die zich hebben aangemeld op het platform en tenminste éénmaal zijn ingelogd sinds activering vormen je TAU.
Total Accounts Totale aantal accounts Alle uitnodigingen die naar je bedrijfsmedewerkers zijn verstuurd. Totale aantal accounts omvat iedereen die je voor het platform hebt uitgenodigd, of ze hun account hebben geactiveerd of niet.
Unique Active Users Unieke actieve gebruikers Totaal aantal niet-gedupliceerde (slechts één keer getelde) gebruikers die zich hebben aangemeld in de loop van een specifiek tijdsbestek. Wanneer wordt verwezen naar Unieke Actieve Gebruikers, wordt een gebruiker slechts één keer geteld wanneer deze tussen 9.00 uur en 10.00 uur tweemaal inlogt vanaf hetzelfde account.
Users Gebruikers Mensen in jouw bedrijf die jouw uitnodiging hebben ontvangen en hun account hebben geactiveerd. Zodra jouw team zich heeft aangemeld voor het platform, kun je ze als Gebruikers beschouwen.
WAU WAU Het totale aantal unieke gebruikers dat minimaal één keer per week inlogt. Degenen die zich hebben aangemeld bij het platform en zich minimaal één keer per week hebben aangemeld in de door jou geselecteerde periode, vallen onder WAU.
Filter
All Groups Alle groepen Alle groepen binnen jouw netwerk. Deze omvatten geautomatiseerde groepen en handmatig aangemaakte groepen, evenals groepen waarvan je geen lid bent maar die je wel mag zien. Onder Alle Groepen in mijn netwerk staat HR News, waarvan alle gebruikers in het netwerk lid zijn.
Device Type Apparaat type Het apparaat dat door jouw gebruikers wordt gebruikt: Alle apparaten, Desktop, iOS, Android. Klik op het Apparaat Type om te zien op welk apparaat jouw gebruikers inloggen op het platform en actief zijn.
Divisions (Under Business Unit) Divisies (onder Business Unit) Alle divisies in het netwerk. Alleen netwerkbeheerders mogen alle divisies zien. We hebben 4 Afdelingen in dit netwerk op basis van de verschillende werkzaamheden van het bedrijf (Financiën, Logistiek, Communicatie en Verkoop). Hieronder staan de locaties per werkzaamheid in Lokale Afdelingen.
My Division(s) (Under Business Unit) Mijn Divisie(s) (onder Business Unit) De divisie of divisies waarvan een gebruiker lid is. In Mijn divisie, Financiën genaamd, zijn alle wereldwijde financiële teams lid en kunnen ze zien wat er op die tijdlijn staat.
Local Department (Under Business Unit) Lokale afdeling (onder Business Unit) De groepslaag onder divisies. Dit kan een lokale afdeling zijn (of een team, of een locatie, afhankelijk van de instellingen van de netwerknaam) los van een divisie, of het kan deel uitmaken van een divisie. (*alleen gezien door netwerkbeheerders) De lokale afdelingen 'Finance Team Amsterdam', 'Finance Team New York', 'Finance Team Paris' en 'Finance Team Sydney' maken deel uit van de 'Divisie Financiën'.
My Local Department (Under Business Unit) Mijn lokale afdeling (onder Business Unit) De lokale afdelingen waarvan je lid bent Mijn lokale afdeling is 'Finance Team Sydney'. Dus ik kan de tijdlijn van die lokale afdeling zien en ook van de bovenliggende 'Divisie Financiën'.
My Groups Mijn Groepen Alle groepen waarvan gebruikers lid zijn. Mijn Groepen laat me de groepen zien waarvan ik lid ben, namelijk HR-nieuws, Fun & Sports en Financieel nieuws.
Network Netwerk Al jouw gebruikers samen, verspreid over verschillende afdelingen en groepen. Je kan een overzicht krijgen van de activerings-, retentie- en betrokkenheidspercentages van gebruikers in jouw netwerk. Je kan ook specifieke groepen en afdelingen aanvinken.

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0